داروی گیاهی اوکسین _جی خارجی

داروی کبد چربدرمان قطعی و موفق بیش از 1750نفر از بیماران مراجعه کننده تا این لحظه

مکانیسم اثر :درمان کبد چرب، پاکسازی کبد سمی، کمک به تنظیم آنزیم های کبدی، بهبود عملکرد و تقویت کبد